Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.


add_filter(‘wpspc_hw_add_to_cart_hook’,’wpspc_hw_add_to_cart’,10,3);
function wpspc_hw_add_to_cart($code,$session,$_post){
switch($code){
case ‘insert_cart’:$msg=”Thêm sản phẩm \”{$_post[‘product’]}\” thành công.”;
break;
case ‘update_cart’:$msg=”Cập nhật giỏ hàng thành công.”;
break;
case ‘update_quantity_cart’:$msg=”Cập nhật giỏ hàng thành công.”;break;
case ‘del_cart’:$msg=”Xóa sản phẩm trong giỏ hàng thành công.”;break;
default:$msg=’Đã cập nhật giỏ hàng của bạn !’; break;
}
return $msg;
}